Evaluacija pojačanja imuno-valjanja u krugu za višestruko otkrivanje i profiliranje izotipa antitijela specifičnih za antigen

Evaluation of Immuno-Rolling Circle Amplification for Multiplex Detection and Profiling of Antigen-Specific Antibody Isotypes
Karakterizacija antitijela ključna je za razumijevanje imunološkog sustava i poboljšanje dijagnostike i terapije. Sadašnje primijenjene znanosti prvenstveno su specijalizirane za otkrivanje antigen-specifičnog imunoglobulina G (IgG) primjenom skupnih mjerenja u jednom kompleksu, kojima nedostaju podaci o različitim izotipovima i specifičnostima antitijela određene osobe.
Digitalni imunološki testovi koji se uglavnom temelje na amplifikaciji nukleinskih kiselina pokazali su vrhunsku učinkovitost dopuštajući detekciju pojedinačnih molekula u multipleks i osjetljivoj metodi. Na ovom istraživanju pokazat ćemo po prvi put test amplifikacije imuno-valjanja kruga (imuno-RCA) za multipleksnu detekciju tri izotipa specifičnih antitijela antitela (IgG, IgA i IgM) i njegovu integraciju s mikrograviranjem.
Da bismo potvrdili ovu metodu, koristili smo autoimunu bolest imunološki posredovanu trombotičku trombocitopeničnu purpuru (iTTP) jer je bolest manekenke s anti-ADAMTS13 autoantitijelima dijagnosticirana kao cilj molekula. Za uspostavu izotipova auto-antitijela anti-ADAMTS13, osmislili smo skup od tri različita konjugata antitijelo-oligonukleotid za identifikaciju i naknadnu amplifikaciju i vizualizaciju putem RCA.
Kako bismo potvrdili ovu metodu, prvo smo potvrdili specifičnost testa od> 88% i nisku granicu detekcije od 0. tri ng/mL unutar šiljastog pufera. Nakon toga smo proveli prikupljanje razrjeđenja uzorka iTTP plazme za multipleksnu detekciju tri izotipa s većom osjetljivošću u usporedbi s enzimskim imunosorbentom.
Na kraju, pokazali smo jednostaničnu evaluaciju ljudskih B stanica i hibridomskih stanica za detekciju izlučenih antitijela pomoću mikrograviranja i postigli otkrivanje 23. tri pg/mL protutijela izlučenih na sat. Ova metoda može pomoći u boljem razumijevanju distribucije izotipa antitijela i njihove uloge u brojnim bolestima.
Serum IGM teškim lancem pot izotipovi i lagani lanac varijante objavio u velikom škarpine (Epinephelus lanceolatus) kroz pročišćavanje proteina afinitet, masene spektrometrije i genoma sekvenciranje
Dva podizotipa teškog (H) lanca IgM (80 i 40 kDa) i dvije blage (L) varijante lanca (25 i 30 kDa) otkrivena su u serumu velike škarpine (Epinephelus lanceolatus), pročišćene taloženjem amonijevog sulfata afinitetnom kromatografijom na proteinu A.
Ova metodologija dala je 5,24 mg/mL IgM prekomjerne čistoće iz seruma kirnje, s učinkovitošću procijenjenom na 39,5% obnavljanja iz sirovog seruma. H i L lanci su prepoznati pomoću SDS-PAGE i masene spektrometrije (MS). Nanopore dugo čitanje sekvenciranja korišteno je za generiranje genomskog kontiga (MW768935), koji sadrži Cμ, Cδ lokuse, V H  područja i H lanac Postajući član faze.
cDNA sekvenciranje Cμ transkripata (MW768933 i MW768934) korišteno je za osvjetljavanje genomskog kontiga i odlučivanje o egzonima i intronima odgovarajućeg lokusa. Mapiranje MS peptida otkrilo je da se 80 kDa H lanac sastoji od C H HL i V L  gena. Puzotivni IgM podizotipi dodatno su prijavljeni u Epinephelus itajara i Epinephelus coioides. Prisutnost IgM podizotipa također bi mogla biti očuvana osobina među vrstama epinefelusa.
Tubulin- izotip  ocjenjivanja dviju vrsta trava otpornih na dinitroanilin herbicide.
Biotipovi otporni na trifluralin Eleusine indica (L.) Gaertn. (guščja trava) i Setaria viridis (L.) Beauv. (neiskusni lisičji rep) pokazuju unakrsnu rezistenciju na različite dinitroanilin herbicide. Budući da se o mikrotubulama razmišlja o prvom ciljnom mjestu za dinitroanilin herbicide, istraživali smo je li razlika u osjetljivosti rezistentnih i ranjivih biotipova tih vrsta na modificirane tubulinske polipeptide.
Jednodimenzionalna i dvodimenzionalna elektroforeza od poliakrilamidnog gela pomiješana s imunoblotingom korištenjem dobro karakteriziranih anti-tubulinskih monoklonskih protutijela korištena je za pokazivanje domaćinstva izotipa tubulina u svakoj vrsti.
Sadnice E. indica pokazale su 4 izotipa β-tubulina i jedan izotip α-tubulina, dok su biljke S. viridis pokazale dva izotipa β-tubulina i dva α-tubulina. Usporedba osjetljivih i rezistentnih biotipova unutar svake vrste nije pokazala varijacije u elektroforetskim svojstvima brojnih izotipova tubulina. Ovi ishodi ne predstavljaju dokaz da je rezistencija na dinitroanilin herbicide povezana s modificiranim polipeptidom tubulina u ovim biotipima E. indica ili S. viridis.
Brojni izotipi aktina   u usjevima : brojni geni za brojne uloge?
Biljni aktini kodirani su genskim domaćinstvom. Bez obzira na bitan značaj citoskeleta aktina za izgradnju i performanse biljaka, značaj izotipova aktina određene osobe i njihove posebne uloge u brojnim biljnim tkivima, pa čak i pojedinačnim stanicama relativno je slabo shvaćen.
Ova evaluacija sažima naše sadašnje informacije o kućanstvu gena biljnog aktina zajedno s njegovom evolucijom, izgradnjom gena i proteina te profilima ekspresije i regulacijom. Prvenstveno na temelju ovih pozadinskih podataka, evaluiramo analize mutanata i komplementarne analize u Arabidopsisu kako bismo privukli sve veću sliku preklapanja i posebnih uloga izotipova biljnih aktina. Na kraju, proučavamo hipoteze koje objašnjavaju mehanizme sposobnosti specifičnih za izotip.
 Evaluacija pojačanja imuno-valjanja u krugu za višestruko otkrivanje i profiliranje izotipa antitijela specifičnih za antigen
Spektri vezanja izotipova šarana C3 nasuprot čistim ciljevima nepristrani su zbog specifičnosti vezanja njihovog tioestra.
Središnji element komplementa, C3, ima fleksibilan položaj u urođenoj imunološkoj zaštiti kralježnjaka i nekoliko beskralježnjaka. Značajan molekularni atribut ovog elementa je tioesterska web stranica unutar lanca koja omogućuje da se C3 kovalentno veže za svoj cilj.
Izviješteno je da se želja vezanja tioestera za hidroksilne ili amino timove prvenstveno ocrtava prisutnošću ili odsutnošću katalitičkog histidinskog ostatka na mjestu 1126 u ljudskom C3. U teleost-ovima je otkriven roman C3 (koji nije Njegova vrsta), zajedno s raširenom Njegovom vrstom C3. Ove različite izoforme C3 mogle bi predstavljati raznolikost unutar vezanja cilja koje se može pripisati potpuno različitim specifičnostima vezanja njihovih tioestera.
U okviru sadašnjeg istraživanja proučavamo pretpostavljenu povezanost katalitičkog histidina sa spektrom vezanja dva glavna C3 izotipa šarana u smjeru brojnih lutaka i čistih meta. Ishodi otkrivaju da ne-His vrsta C3, relativno nego njegova vrsta C3, ima širi raspon veznog spektra, bez obzira na to što je specifičnost vezanja njegovog tioestra ograničena na amino timove.
Poslije se pretpostavlja da spektri vezanja izotipova C3 obično nisu ocrtani specifičnošću vezanja tioestera, ali na njih dodatno utječu varijacije u molekularnim uzorcima povezanim s mikrobima koji aktiviraju komplement. Općenito, trenutne informacije ukazuju na to da ne-His vrsta C3 ima veliki položaj u odnosu na bakterijske infekcije u sustavu zaštite riba.
Ekspresija izotipova glutation-s-transferaze  u odnosu na osjetljivost na doksorubicin i prognozu u bolesnika s bubrežnim karcinomom.
Uzorci su dobiveni iz tumora i susjednog bubrega u 29 oboljelih od bubrežnog karcinoma. Ekspresija alfa, pi i mu izoformi glutation-S-transferaze (GST) procijenjena je u formalinom pričvršćenim parafinskim dijelovima konvencionalnog i neoplastičnog bubrega, nakon objavljivanja odgovarajućih poliklonskih protutijela. čije je vezivanje prepoznato pristupom kosoj peroksidazi.

Mouse IgG3 Isotype Control (APC)

abx200590-100ug 100 ug
EUR 878.4

Mouse IgG3 Isotype Control (PerCP)

abx200591-100ug 100 ug
EUR 878.4

Mouse IgG3 Isotype Control (FITC)

abx405036-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG3 Isotype Control (RPE)

abx405037-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG3 Isotype control; Concentrate

NG908C 1 ml
EUR 428.4

Mouse IgG3-Biotin conjugate (isotype control)

20102-104-B 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG3-FITC conjugate (isotype control)

20102-104-F 50 tests
EUR 196.8

Mouse IgG3-HRP conjugate (isotype control)

20102-104-HP 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG3-PE conjugate (isotype control)

20102-104-PE 50 Tests
EUR 242.4

Mouse IgG3 Isotype Control (CF-Blue)

abx200592-100ug 100 ug
EUR 577.2

Mouse IgG3 Isotype Control (OC-515)

abx200593-100ug 100 ug
EUR 727.2

Mouse IgG3-PE-Cy5 conjugate (isotype control)

20102-104-PC5 50 Tests
EUR 270

Mouse IgG3 Isotype control; Ready-To-Use

NG908 7 ml
EUR 400.8

Mouse IgG3 Control

ICIGG3A-50 100 µg
EUR 777.6

Mouse IgG3 Control

ICIGG3CFB-100 100 µg
EUR 465.6

Mouse IgG3 Control

ICIGG3F-100 100 µg
EUR 387.6

Mouse IgG3 Control

ICIGG3PE-50 50 µg
EUR 621.6

Mouse IgG3 Control

ICIGG3PU-100 100 µg
EUR 387.6

Mouse IgG3 Isotype Control DyLight® 488

L4-459-C100 0.1 mg
EUR 255.6

Mouse IgG3 Isotype Control DyLight® 650

L6-459-C100 0.1 mg
EUR 255.6

Mouse IgG2a Isotype Control

10R-I117d 1 mg
EUR 663.6
Description: Purified Mouse IgG2a Isotype Control

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139001-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139002-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgM Isotype Control

abx139003-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139004-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139005-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2b Isotype Control

abx139006-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139008-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139009-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2b Isotype Control

abx139011-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgM Isotype Control

abx020500-02mg 0.2 mg
EUR 526.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx200564-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx200572-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2b Isotype Control

abx200580-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgM Isotype Control

abx200594-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405007-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405009-05mg 0.5 mg
EUR 828

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405012-1mg 1 mg
EUR 1296

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405013-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405015-05mg 0.5 mg
EUR 828

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405018-1mg 1 mg
EUR 1328.4

Mouse IgG2b Isotype Control

abx405056-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2b Isotype Control

abx405061-1mg 1 mg
EUR 1296

Mouse IgM Isotype Control

abx405062-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405064-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405067-05mg 0.5 mg
EUR 994.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405070-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405073-05mg 0.5 mg
EUR 994.8

Mouse IgG Isotype Control

IC002-100ul 100ul
EUR 146.4

Rat IgG-Biotin conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-B 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE 25 tests
EUR 242.4

Rabbit Isotype Control

abx200646-100ug 100 ug
EUR 393.6

Rabbit Isotype Control

IMN-001 100 µg
EUR 239.4

Mouse IgG1 Isotype Control PE

1P-632-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG1 Isotype Control PE

1P-632-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2b Isotype Control PE

1P-692-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2b Isotype Control PE

1P-692-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgM Isotype Control PE

1P-803-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgM Isotype Control PE

1P-803-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG1 Isotype Control Purified

11-632-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Mouse IgG1 Isotype Control Purified

11-632-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2b Isotype Control Purified

11-692-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2b Isotype Control Purified

11-692-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-724-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-724-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2b Isotype Control Purified

11-801-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2b Isotype Control Purified

11-801-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgM Isotype Control Purified

11-803-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Mouse IgM Isotype Control Purified

11-803-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG1 Isotype Control Purified

11-457-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG1 Isotype Control Purified

11-457-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-458-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-458-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG1 Isotype Control APC

1A-632-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG1 Isotype Control APC

1A-632-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2b Isotype Control APC

1A-692-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2b Isotype Control APC

1A-692-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG1 Isotype Control Biotin

1B-632-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG1 Isotype Control Biotin

1B-632-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2b Isotype Control Biotin

1B-692-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2b Isotype Control Biotin

1B-692-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2a Isotype Control Biotin

1B-724-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2a Isotype Control Biotin

1B-724-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG1 Isotype Control FITC

1F-632-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG1 Isotype Control FITC

1F-632-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2b Isotype Control FITC

1F-692-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2b Isotype Control FITC

1F-692-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgM Isotype Control FITC

1F-803-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgM Isotype Control FITC

1F-803-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgA isotype control, purified

20102-100 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG1 isotype control, purified

20102-101 100 ug
EUR 169.2

Mouse IgG2a isotype control, purified

20102-102 100 ug
EUR 169.2

Mouse IgG2b isotype control, purified

20102-103 100 ug
EUR 169.2

Mouse IgM isotype control, purified

20102-105 100 ug
EUR 169.2

Mouse IgE isotype control, purified

20102-106 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG2c isotype control, purified

20102-107 100 ug
EUR 242.4

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx139012-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx139013-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx139014-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx139015-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx139016-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2b Isotype Control (APC)

abx139017-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2b Isotype Control (Biotin)

abx139018-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2b Isotype Control (FITC)

abx139019-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2b Isotype Control (PE)

abx139020-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2b Isotype Control (PerCP)

abx139021-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG1 Isotype Control (APC)

abx139022-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG1 Isotype Control (Biotin)

abx139023-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG1 Isotype Control (FITC)

abx139024-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG1 Isotype Control (PE)

abx139025-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG1 Isotype Control (PerCP)

abx139026-01mg 0.1 mg
EUR 560.4

Mouse IgM Isotype Control (FITC)

abx139030-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgM Isotype Control (PE)

abx139032-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG1 Isotype Control (FITC)

abx200565-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control (PE)

abx200566-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG1 Isotype Control (APC)

abx200567-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG1 Isotype Control (PerCP)

abx200568-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx200573-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx200574-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx200575-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx200576-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgG2b Isotype Control (FITC)

abx200581-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2b Isotype Control (PE)

abx200582-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2b Isotype Control (APC)

abx200583-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2b Isotype Control (PerCP)

abx200584-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgM Isotype Control (FITC)

abx200595-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control (Biotin)

abx405008-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse IgG1 Isotype Control (FITC)

abx405010-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse IgG1 Isotype Control (RPE)

abx405011-100tests 100 tests
EUR 760.8

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405014-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405016-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405017-100tests 100 tests
EUR 760.8

Mouse IgG2b Isotype Control (APC)

abx405057-100tests 100 tests
EUR 577.2

Mouse IgG2b Isotype Control (Biotin)

abx405058-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2b Isotype Control (FITC)

abx405059-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2b Isotype Control (RPE)

abx405060-100tests 100 tests
EUR 560.4

Mouse IgM Isotype Control (FITC)

abx405063-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control (APC)

abx405065-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control (Biotin)

abx405066-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control (FITC)

abx405068-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control (RPE)

abx405069-100tests 100 tests
EUR 560.4

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx405071-100tests 100 tests
EUR 510

Ekspresija alfa, pi i mu GST-a u svakom uzorku tumora bila je u suprotnosti s in vitro osjetljivošću tumorskih stanica na doksorubicin, što je odlučeno inhibicijom lijeka unosa [Se-75] selenometionina odgovarajućim tumorskim stanicama u tradiciji. Ekspresija pi GST bila je povezana s rezistencijom tumorskih stanica na doksorubicin. Stupanj alfa, pi i mu GST nije bio povezan s preživljavanjem zahvaćene osobe.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

Anti Human IREM-2Anti Human IREM-2

Properties Clone: UP-H2 Antibody type: primary antibodies Isotype: mouse IgG1κ Applications: FC Alternative names: CD300LE, CLM-2, CMRF35-A5, IREM-2, PIgR-2, LMIR6 Conjugate: APC Recommended dilution: 1:50 Remark: Cells must be stained

Influence of Leukotrienes A4 and B4 on the Immunoglobulin Isotype Selection of Normal and Glucocorticoid-Treated Peripheral Blood Mononuclear Cells

Utjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidimaUtjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidima

Pokazujemo da LTA4 (10-100 ng/ml) i LTB4 (10-100 ng/ml) utječu na diferencijaciju B stanica i zamjenu izotipa u jedinstvenu diplomu. Za razliku od LTB4, LTA4 je selektivno pojačao sintezu IgG B stanica