Evaluacija pojačanja imuno-valjanja u krugu za višestruko otkrivanje i profiliranje izotipa antitijela specifičnih za antigen

Evaluation of Immuno-Rolling Circle Amplification for Multiplex Detection and Profiling of Antigen-Specific Antibody Isotypes
Karakterizacija antitijela ključna je za razumijevanje imunološkog sustava i poboljšanje dijagnostike i terapije. Sadašnje primijenjene znanosti prvenstveno su specijalizirane za otkrivanje antigen-specifičnog imunoglobulina G (IgG) primjenom skupnih mjerenja u jednom kompleksu, kojima nedostaju podaci o različitim izotipovima i specifičnostima antitijela određene osobe.
Digitalni imunološki testovi koji se uglavnom temelje na amplifikaciji nukleinskih kiselina pokazali su vrhunsku učinkovitost dopuštajući detekciju pojedinačnih molekula u multipleks i osjetljivoj metodi. Na ovom istraživanju pokazat ćemo po prvi put test amplifikacije imuno-valjanja kruga (imuno-RCA) za multipleksnu detekciju tri izotipa specifičnih antitijela antitela (IgG, IgA i IgM) i njegovu integraciju s mikrograviranjem.
Da bismo potvrdili ovu metodu, koristili smo autoimunu bolest imunološki posredovanu trombotičku trombocitopeničnu purpuru (iTTP) jer je bolest manekenke s anti-ADAMTS13 autoantitijelima dijagnosticirana kao cilj molekula. Za uspostavu izotipova auto-antitijela anti-ADAMTS13, osmislili smo skup od tri različita konjugata antitijelo-oligonukleotid za identifikaciju i naknadnu amplifikaciju i vizualizaciju putem RCA.
Kako bismo potvrdili ovu metodu, prvo smo potvrdili specifičnost testa od> 88% i nisku granicu detekcije od 0. tri ng/mL unutar šiljastog pufera. Nakon toga smo proveli prikupljanje razrjeđenja uzorka iTTP plazme za multipleksnu detekciju tri izotipa s većom osjetljivošću u usporedbi s enzimskim imunosorbentom.
Na kraju, pokazali smo jednostaničnu evaluaciju ljudskih B stanica i hibridomskih stanica za detekciju izlučenih antitijela pomoću mikrograviranja i postigli otkrivanje 23. tri pg/mL protutijela izlučenih na sat. Ova metoda može pomoći u boljem razumijevanju distribucije izotipa antitijela i njihove uloge u brojnim bolestima.
Serum IGM teškim lancem pot izotipovi i lagani lanac varijante objavio u velikom škarpine (Epinephelus lanceolatus) kroz pročišćavanje proteina afinitet, masene spektrometrije i genoma sekvenciranje
Dva podizotipa teškog (H) lanca IgM (80 i 40 kDa) i dvije blage (L) varijante lanca (25 i 30 kDa) otkrivena su u serumu velike škarpine (Epinephelus lanceolatus), pročišćene taloženjem amonijevog sulfata afinitetnom kromatografijom na proteinu A.
Ova metodologija dala je 5,24 mg/mL IgM prekomjerne čistoće iz seruma kirnje, s učinkovitošću procijenjenom na 39,5% obnavljanja iz sirovog seruma. H i L lanci su prepoznati pomoću SDS-PAGE i masene spektrometrije (MS). Nanopore dugo čitanje sekvenciranja korišteno je za generiranje genomskog kontiga (MW768935), koji sadrži Cμ, Cδ lokuse, V H  područja i H lanac Postajući član faze.
cDNA sekvenciranje Cμ transkripata (MW768933 i MW768934) korišteno je za osvjetljavanje genomskog kontiga i odlučivanje o egzonima i intronima odgovarajućeg lokusa. Mapiranje MS peptida otkrilo je da se 80 kDa H lanac sastoji od C H HL i V L  gena. Puzotivni IgM podizotipi dodatno su prijavljeni u Epinephelus itajara i Epinephelus coioides. Prisutnost IgM podizotipa također bi mogla biti očuvana osobina među vrstama epinefelusa.
Tubulin- izotip  ocjenjivanja dviju vrsta trava otpornih na dinitroanilin herbicide.
Biotipovi otporni na trifluralin Eleusine indica (L.) Gaertn. (guščja trava) i Setaria viridis (L.) Beauv. (neiskusni lisičji rep) pokazuju unakrsnu rezistenciju na različite dinitroanilin herbicide. Budući da se o mikrotubulama razmišlja o prvom ciljnom mjestu za dinitroanilin herbicide, istraživali smo je li razlika u osjetljivosti rezistentnih i ranjivih biotipova tih vrsta na modificirane tubulinske polipeptide.
Jednodimenzionalna i dvodimenzionalna elektroforeza od poliakrilamidnog gela pomiješana s imunoblotingom korištenjem dobro karakteriziranih anti-tubulinskih monoklonskih protutijela korištena je za pokazivanje domaćinstva izotipa tubulina u svakoj vrsti.
Sadnice E. indica pokazale su 4 izotipa β-tubulina i jedan izotip α-tubulina, dok su biljke S. viridis pokazale dva izotipa β-tubulina i dva α-tubulina. Usporedba osjetljivih i rezistentnih biotipova unutar svake vrste nije pokazala varijacije u elektroforetskim svojstvima brojnih izotipova tubulina. Ovi ishodi ne predstavljaju dokaz da je rezistencija na dinitroanilin herbicide povezana s modificiranim polipeptidom tubulina u ovim biotipima E. indica ili S. viridis.
Brojni izotipi aktina   u usjevima : brojni geni za brojne uloge?
Biljni aktini kodirani su genskim domaćinstvom. Bez obzira na bitan značaj citoskeleta aktina za izgradnju i performanse biljaka, značaj izotipova aktina određene osobe i njihove posebne uloge u brojnim biljnim tkivima, pa čak i pojedinačnim stanicama relativno je slabo shvaćen.
Ova evaluacija sažima naše sadašnje informacije o kućanstvu gena biljnog aktina zajedno s njegovom evolucijom, izgradnjom gena i proteina te profilima ekspresije i regulacijom. Prvenstveno na temelju ovih pozadinskih podataka, evaluiramo analize mutanata i komplementarne analize u Arabidopsisu kako bismo privukli sve veću sliku preklapanja i posebnih uloga izotipova biljnih aktina. Na kraju, proučavamo hipoteze koje objašnjavaju mehanizme sposobnosti specifičnih za izotip.
 Evaluacija pojačanja imuno-valjanja u krugu za višestruko otkrivanje i profiliranje izotipa antitijela specifičnih za antigen
Spektri vezanja izotipova šarana C3 nasuprot čistim ciljevima nepristrani su zbog specifičnosti vezanja njihovog tioestra.
Središnji element komplementa, C3, ima fleksibilan položaj u urođenoj imunološkoj zaštiti kralježnjaka i nekoliko beskralježnjaka. Značajan molekularni atribut ovog elementa je tioesterska web stranica unutar lanca koja omogućuje da se C3 kovalentno veže za svoj cilj.
Izviješteno je da se želja vezanja tioestera za hidroksilne ili amino timove prvenstveno ocrtava prisutnošću ili odsutnošću katalitičkog histidinskog ostatka na mjestu 1126 u ljudskom C3. U teleost-ovima je otkriven roman C3 (koji nije Njegova vrsta), zajedno s raširenom Njegovom vrstom C3. Ove različite izoforme C3 mogle bi predstavljati raznolikost unutar vezanja cilja koje se može pripisati potpuno različitim specifičnostima vezanja njihovih tioestera.
U okviru sadašnjeg istraživanja proučavamo pretpostavljenu povezanost katalitičkog histidina sa spektrom vezanja dva glavna C3 izotipa šarana u smjeru brojnih lutaka i čistih meta. Ishodi otkrivaju da ne-His vrsta C3, relativno nego njegova vrsta C3, ima širi raspon veznog spektra, bez obzira na to što je specifičnost vezanja njegovog tioestra ograničena na amino timove.
Poslije se pretpostavlja da spektri vezanja izotipova C3 obično nisu ocrtani specifičnošću vezanja tioestera, ali na njih dodatno utječu varijacije u molekularnim uzorcima povezanim s mikrobima koji aktiviraju komplement. Općenito, trenutne informacije ukazuju na to da ne-His vrsta C3 ima veliki položaj u odnosu na bakterijske infekcije u sustavu zaštite riba.
Ekspresija izotipova glutation-s-transferaze  u odnosu na osjetljivost na doksorubicin i prognozu u bolesnika s bubrežnim karcinomom.
Uzorci su dobiveni iz tumora i susjednog bubrega u 29 oboljelih od bubrežnog karcinoma. Ekspresija alfa, pi i mu izoformi glutation-S-transferaze (GST) procijenjena je u formalinom pričvršćenim parafinskim dijelovima konvencionalnog i neoplastičnog bubrega, nakon objavljivanja odgovarajućih poliklonskih protutijela. čije je vezivanje prepoznato pristupom kosoj peroksidazi.

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-81BABB 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-8C3E8E 0.5 mg Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-72C272 0.5 mg Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-B58C71 1 mg Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-B8C1D7 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-E94855 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-D4CB77 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

GWB-C58DAB 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

abx139010-100l 100 µl
EUR 250

Mouse IgG3 Isotype Control

abx139010-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control

abx405035-100g 100 µg
EUR 312.5

Mouse IgG3 Isotype Control

MBS136149-1mg 1mg
EUR 465

Mouse IgG3 Isotype Control

MBS136149-5mg 5mg
EUR 1540

Mouse IgG3 Isotype Control

MBS136149-5x5mg 5x5mg
EUR 6695

Mouse IgG3 Isotype Control

MBS378380-05mg 0.5mg
EUR 410

Mouse IgG3 Isotype Control

MBS378380-5x05mg 5x0.5mg
EUR 1550

Mouse IgG3 Isotype Control

ab-131-431 500 µg
EUR 290

Mouse IgG3 Isotype Control PE

1P-459-C100 0.1mg
EUR 198

Mouse IgG3 Isotype Control (PE)

abx200589-50ug 50 ug
EUR 727.2

Mouse IgG3 Isotype Control (PE)

abx405037-100g 100 µg
EUR 350

Mouse IgG3 Isotype Control (PE)

abx347128-100g 100 µg Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control (PE)

abx347128-20g 20 µg
EUR 350

Mouse IgG3 Isotype Control (PE)

abx347128-50g 50 µg Ask for price

Mouse IgG3 Isotype Control PE

MBS1801917-01mg 0.1mg
EUR 305

Mouse IgG3 Isotype Control PE

MBS1801917-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1120

Mouse IgG3 Isotype Control (APC)

abx200590-100ug 100 ug
EUR 878.4

Mouse IgG3 Isotype Control (RPE)

abx405037-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG3 Isotype Control (FITC)

abx200588-100ug 100 ug
EUR 477.6

Mouse IgG3 Isotype Control (FITC)

abx405036-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG3 Isotype Control (FITC)

abx405036-100g 100 µg
EUR 350

Mouse IgG3 Isotype Control (PerCP)

abx200591-100ug 100 ug
EUR 878.4

Mouse IgG3 Isotype Control (DL488)

abx140587-100g 100 µg
EUR 362.5

Mouse IgG3 Isotype Control (DL650)

abx140588-100g 100 µg
EUR 362.5

Mouse IgG3 Isotype Control Purified

11-459-C025 0.025 mg
EUR 57.75

Mouse IgG3 Isotype Control Purified

11-459-C100 0.1 mg
EUR 115.5

Mouse IgG3 isotype control, purified

20102-104 100 ug
EUR 169.2

Mouse IgG3 Isotype Control Purified

MBS1801489-01mg 0.1mg
EUR 235

Mouse IgG3 Isotype Control Purified

MBS1801489-5x01mg 5x0.1mg
EUR 825

Mouse IgG3 Isotype Control DyLight488

MBS1801490-01mg 0.1mg
EUR 315

Mouse IgG3 Isotype Control DyLight488

MBS1801490-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1175

Mouse IgG3 Isotype Control DyLight650

MBS1801491-01mg 0.1mg
EUR 315

Mouse IgG3 Isotype Control DyLight650

MBS1801491-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1175

PE mouse IgG3, κ Isotype Control

E16FMCP005K-025U 25 μg
EUR 411.67
Description: Available in various conjugation types.

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30024F-100Tests 100Tests
EUR 123

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30024F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 168

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30024F-20Tests 20Tests
EUR 48

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30035F-100ug 100μg
EUR 75

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30035F-25ug 25μg
EUR 31.5

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30025F-100Tests 100Tests
EUR 165

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30025F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 240

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30025F-20Tests 20Tests
EUR 60

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30036F-100ug 100μg
EUR 103.5

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30036F-25ug 25μg
EUR 45

FITC mouse IgG3, κ Isotype Control

E16FMCF005K-050U 50 μg
EUR 325
Description: Available in various conjugation types.

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30023F-100Tests 100Tests
EUR 123

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30023F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 168

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30023F-20Tests 20Tests
EUR 48

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30034F-100ug 100μg
EUR 75

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30034F-25ug 25μg
EUR 31.5

Mouse IgG3 Isotype Control (OC-515)

abx200593-100ug 100 ug
EUR 727.2

AF488 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30028F-100Tests 100Tests
EUR 225

AF488 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30028F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 360

AF488 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30028F-20Tests 20Tests
EUR 75

AF647 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30029F-100Tests 100Tests
EUR 225

AF647 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30029F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 360

AF647 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30029F-20Tests 20Tests
EUR 75

AF488 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30039F-100ug 100μg
EUR 225

AF488 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30039F-25ug 25μg
EUR 75

AF647 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30040F-100ug 100μg
EUR 225

AF647 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30040F-25ug 25μg
EUR 75

Mouse IgG3 Isotype Control (CF-Blue)

abx200592-100ug 100 ug
EUR 577.2

Biotin mouse IgG3, κ Isotype Control

E16FMCB005K-050U 50 μg
EUR 260
Description: Available in various conjugation types.

Biotin Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30033F-100ug 100μg
EUR 75

Biotin Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30033F-25ug 25μg
EUR 31.5

Purified mouse IgG3, κ Isotype Control

E16FMCK005K-050U 50 μg
EUR 411.67
Description: Available in various conjugation types.

Purified Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30032F-100ug 100μg
EUR 75

Purified Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30032F-25ug 25μg
EUR 31.5

Mouse IgG3 Isotype Control Antibody (B10)

MBS1564634-01mg 0.1mg
EUR 340

Mouse IgG3 Isotype Control Antibody (B10)

MBS1564634-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1235

Mouse IgG3-PE conjugate (isotype control)

20102-104-PE 50 Tests
EUR 242.4

AFRed 780 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30031F-100Tests 100Tests
EUR 225

AFRed 780 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30031F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 360

AFRed 780 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30031F-20Tests 20Tests
EUR 75

AFRed 780 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30042F-100ug 100μg
EUR 225

AFRed 780 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30042F-25ug 25μg
EUR 75

Mouse IgG3-HRP conjugate (isotype control)

20102-104-HP 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG3-FITC conjugate (isotype control)

20102-104-F 50 tests
EUR 196.8

AFViolet 450 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30030F-100Tests 100Tests
EUR 225

AFViolet 450 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30030F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 360

AFViolet 450 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30030F-20Tests 20Tests
EUR 75

AFViolet 450 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30041F-100ug 100μg
EUR 225

AFViolet 450 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30041F-25ug 25μg
EUR 75

Mouse IgG3-Biotin conjugate (isotype control)

20102-104-B 50 Tests
EUR 196.8

NE Purified mouse IgG3, κ Isotype Control

E16FMCY005K-500U 500 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

PE/Cyanine5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30026F-100Tests 100Tests
EUR 225

PE/Cyanine5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30026F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 360

PE/Cyanine5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30026F-20Tests 20Tests
EUR 75

PE/Cyanine5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30037F-100ug 100μg
EUR 225

PE/Cyanine5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30037F-25ug 25μg
EUR 75

Mouse IgG3 Isotype Control Antibody (B1-8)

MBS1564636-01mg 0.1mg
EUR 340

Mouse IgG3 Isotype Control Antibody (B1-8)

MBS1564636-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1235

PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30027F-100Tests 100Tests
EUR 225

PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30027F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 360

PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30027F-20Tests 20Tests
EUR 75

PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30038F-100ug 100μg
EUR 225

PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG3, κ Isotype Control

RD30038F-25ug 25μg
EUR 75

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752D-100Tests 100Tests
EUR 82
Description: FCM

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752D-100Tests2 100Tests×2
EUR 112
Description: FCM

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752D-20Tests 20Tests
EUR 32
Description: FCM

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753D-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753D-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

PE Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753D-each each Ask for price
Description: FCM

Mouse IgG3 Isotype control (purified) validated fo

NG908 7 ml
EUR 245
Description: Mouse IgG3 Isotype control (purified) validated for IHC; Ready-To-Use

Mouse IgG3 Isotype control (purified) validated fo

NG908C 1 ml
EUR 285
Description: Mouse IgG3 Isotype control (purified) validated for IHC; Concentrate

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752E-100Tests 100Tests
EUR 110
Description: FCM

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752E-100Tests2 100Tests×2
EUR 160
Description: FCM

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752E-20Tests 20Tests
EUR 40
Description: FCM

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753E-100ug 100ug
EUR 69
Description: FCM

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753E-25ug 25ug
EUR 30
Description: FCM

APC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753E-each each Ask for price
Description: FCM

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752C-100Tests 100Tests
EUR 82
Description: FCM

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752C-100Tests2 100Tests×2
EUR 112
Description: FCM

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09752C-20Tests 20Tests
EUR 32
Description: FCM

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753C-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753C-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

FITC Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753C-each each Ask for price
Description: FCM

Mouse IgG3, kappa Isotype Control Antibody (J606)

MBS1564635-01mg 0.1mg
EUR 340

Mouse IgG3, kappa Isotype Control Antibody (J606)

MBS1564635-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1235

Human IgG3 Isotype Control

MBS378386-05mg 0.5mg
EUR 410

Human IgG3 Isotype Control

MBS378386-5x05mg 5x0.5mg
EUR 1550

Human IgG3 Isotype Control

ab-131-437 500 µg
EUR 290

Mouse IgG3-PE-Cy5 conjugate (isotype control)

20102-104-PC5 50 Tests
EUR 270

Biotin Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753B-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

Biotin Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753B-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

Biotin Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753B-each each Ask for price
Description: FCM

Purified Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753A-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

Purified Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753A-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

Purified Mouse IgG3, κ Isotype Control[A112-3]

E-AB-F09753A-each each Ask for price
Description: FCM

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568199-100Tests 100Tests
EUR 135

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568199-200Tests 200Tests
EUR 155

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568199-20Tests 20Tests
EUR 100

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568199-5x200Tests 5x200Tests
EUR 695

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568212-0025mg 0.025mg
EUR 115

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568212-01mg 0.1mg
EUR 175

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568212-5x01mg 5x0.1mg
EUR 785

IgG3, Murine Isotype Control

MBS655751-1mg 1mg
EUR 545

IgG3, Murine Isotype Control

MBS655751-5x1mg 5x1mg
EUR 2310

APC Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568200-100Tests 100Tests
EUR 155

APC Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568200-200Tests 200Tests
EUR 185

APC Mouse IgG3, kappa Isotype Control [A112-3]

MBS2568200-20Tests 20Tests
EUR 110

Ekspresija alfa, pi i mu GST-a u svakom uzorku tumora bila je u suprotnosti s in vitro osjetljivošću tumorskih stanica na doksorubicin, što je odlučeno inhibicijom lijeka unosa [Se-75] selenometionina odgovarajućim tumorskim stanicama u tradiciji. Ekspresija pi GST bila je povezana s rezistencijom tumorskih stanica na doksorubicin. Stupanj alfa, pi i mu GST nije bio povezan s preživljavanjem zahvaćene osobe.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post